Algemene voorwaarden

MIZAN EINDHOVEN B.V. L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N ALGEMENE LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP

DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIE- ENBELASTINGDESKUNDIGE

Algemeen

Artikel 1
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen door opdrachtnemer, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van
is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
– de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
– de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
– onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de
opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

 

Strekking

Artikel 2
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft
vermeld.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de uitvoering van alle werkzaamheden door opdrachtnemerr zoals (ondermeer) het
voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen
van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het op nadrukkelijk verzoek van opdrachtgever, adviseren inzake vraagstukken
van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die – gelet op de rechtsverhouding en de
daaruit voortvloeiende opdracht – dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden. Daarnaast zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing op aanvullende diensten van opdrachtnemer zoals het ter beschikking stellen van
computerprogramma’s (software), systemen, modellen die verband houden of gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van opdrachtnemer.
c. Deze algemene voorwaarden alsmede alle toekomstige nieuwe versies daarvan, zijn ook van toepassing op later met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomsten. Opdrachtgever wordt geacht met deze nieuwe versie(s) (stilzwijgend) akkoord te (zijn) (ge)gaan.

 

Totstandkoming

Artikel 3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt
eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke uitvoering door
opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke uitvoering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot
stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot uitvoering voor opdrachtgever is overgegaan.
Verplichtingen opdrachtnemer
Artikel 4
a. De opdrachtnemer is gehouden de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, één en ander voor zover zulks, gelet op de
rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende Gedrags- en Beroepsregels van de
Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Opdrachtnemer zal op schriftelijk verzoek van opdrachtgever
onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde Gedrags- en Beroepsregels toezenden.
c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel
daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de
opdrachtgever.
d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te behalen, dan rust op opdrachtnemer ten alle tijde een
inspanningsplicht om dat (financieel) eindresultaat te behalen. Elke verplichting tot een resultaatverplichting wordt uitgesloten.

 

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 5
a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer
frustreren dan wel onmogelijk maken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en
bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.

 

Vertrouwelijk

Artikel 6
De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden
als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door
de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen
worden.

 

Samenwerking met derden

Artikel 7
a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming behorende deskundigen
inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde
deskundigen, worden verricht.

 

Tekortkomingen opdrachtnemer

Artikel 8
a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van
tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover
deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van
vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
b. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade welke verband houdt met de uitvoering van de opdracht en de werkzaamheden c.q.
diensten die voor opdrachtgever worden uitgevoerd is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer verzekerd is en door de
betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
c. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en
voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien
de kosten wel hoger uitvallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de
opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende
boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
e. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende
tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de
opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar
aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij
betrokken heeft.
f. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is
gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer komt te vervallen.
Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

 

Tekortkomingen opdrachtgever

Artikel 9
a. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer het gevolg zijn van de
omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5
heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het geheel niet aansprakelijk.
b. Herstel van voornoemde tekortkomingen alsmede beperking van eventueel geleden schade zal in een dusdanig geval op kosten van de
opdrachtgever geschieden.

 

Beëindiging door opdrachtgever

Artikel 10
a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht opzeggen.
b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van
kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de opdrachtnemer de
onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q.
een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze
uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op
zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.

 

Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer

Artikel 11
Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien
opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement
dan wel surseance heeft aangevraagd (door een derde), onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn
onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet, het
recht om:
a. te allen tijde een gegeven opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende
brief;
b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen – voor alle bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten
overeenkomsten – alvorens opdrachtnemer met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;
c. levering van zijn werkzaamheden en (aanvullende) diensten op te schorten;
d. de desbetreffende overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden, door verzending aan opdrachtgever van een
schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, één en ander onverminderd de aan
opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding;
e. indien opdrachtnemer gebruikmaakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer
aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

 

Aanlevering, levertijd en levering

Artikel 12
a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken,
bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door
opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a. genoemde, ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer
bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden
tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

 

Retentierecht

Artikel 13
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat
opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten,
alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft
voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft
gesteld.
b. Onder de zaken genoemd in sub a. worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere
gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

 

Overmacht

Artikel 14
a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog,
waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, heeft de
opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de
overmacht te tellen.
b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging dan wel tenietgaan van stukken of bescheiden van
derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te
zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer
te worden ontvangen.
e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De
kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op schadevergoeding.
f. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte waarna opdrachtnemer de
uitvoering van de opdracht zal hervatten.

 

Algemene bepalingen van financiële aard

Artikel 15
a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een
uurhonorarium.
b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn
personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.
c. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging
ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

 

Declaratie

Artikel 16
Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de
samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

 

Reclamering

Artikel 17
a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of – indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn
geconstateerd – binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een
(gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.
b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op
welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.
c. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven
opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten.
d. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de
declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde
termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen
nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

 

Intellectuele eigendom

Artikel 18
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht,
uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde
derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel
tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

 

Betaling

Artikel 19
a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim is.
b. Na het verstrijken van de onder lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van wettelijke rente ex
artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
c. Na het verstrijken van de in lid a. genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast verschuldigd alle in de
redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen
bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij
de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door
opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke
werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct
dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.
d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie op dit verzoek uit, dan zal
opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzend- en of
ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, één en
ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende
schadevergoeding.
e. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve
verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering
te strekken op de opdrachtnemer openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering
strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste
openstaande declaraties van opdrachtnemer.

 

Elektronische communicatie

Artikel 20
a. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van
elektronische middelen met elkaar communiceren.
b. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten
gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van nietaflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie
door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie,
overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
c. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter
voorkoming van het op treden van voornoemde risico’s.
d. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden
elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Privacy

Artikel 21
a. Om de diensten door opdrachtnemer te kunnen laten uitvoeren kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te
slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:
• De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
• Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever en/of de contactpersonen van opdrachtgever;
• Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële
doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangegeven
door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.
b. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
c. Opdrachtnemer beschikt over een privacystatement welke is te raadplegen op de website en welke op eerste verzoek van de
opdrachtgever of betrokkene beschikbaar wordt gesteld.

 

Wijzigingsbevoegdheid

Artikel 22
a. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden
jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen
die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is
Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de
Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever
uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
b. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegdelijk
heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst
is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de
Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Geschillen

Artikel 23
a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of
beroep van opdrachtgever.
c. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel als ‘NOAB Leverings- en Betalingsvoorwaarden’.

KvK-nummer NOAB 40413215.
Vastgesteld op 24 november 2021 door de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging NOAB.

Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×